ONDERHOUD MET KABINET MINISTER GEENS

OP 20 juni 2018 hadden het NCGD, BENEVERMEDEX en ABEFRADOC  een onderhoud met Karel Tobback. Adjunct-directeur Informatisering en modernisering  justitie .

Volgende items werden besproken en een gemotiveerd document werd overhandigd.

Inspraak in de samenstelling en bevoegdheden van de aanvaardingscommissies.

Deelname aan de aanvaardingscommissies en tuchtcommissies met stemrecht voor verkozen deskundigen uit elk van de volgende groepen: artsen , tandartsen, bedrijfsrevisoren, accountants en architecten en uit een beroep met academische opleiding zonder specifieke deontologie en een  deskundige met een niet academische opleiding en zonder deontologische regels 

Vertegenwoordigers van deskundigenorganisaties met adviesrecht en recht op toezicht op de verkiezingen.

Respect voor de privacy van de deskundigen zoals voorzien in de GDPR.

Het verloop van een eventuele  tuchtprocedure zoals voorzien in Het K.B. nr. 79 betreffende de Orde der Geneesheren van 10 november 1967 en het K.B. tot regeling van de organisatie en de werking van de raden van de Orde der geneesheren van 6 februari 1970.

De verwijdering van de cut-off datum (2010) uit het KB van 27.04.2018 en de vrijstelling van examens voor de deskundige (welke ook zijn specialiteit) die een juridische kennis heeft verworven via een opleiding gevolgd aan een erkende universitaire instelling

Dat artsen die erkend werden als specialist in de medische expertise en de verzekeringsgeneeskunde vrijgesteld worden van deze opleiding en examen

Dat de medische expertise  strikt wordt voorbehouden aan artsen die erkend zijn in deze specialiteit.

Dat de wetgever het principe van de ‘disclosures’ aanvaardt als afdoend middel tegen schijn van partijdigheid

Dat de smadelijke en haatdragende sites door de overheid van het Internet worden gehaald.

De erkenning van de specificiteit van de medische expertise

Een betere opvolging van de voorschotten die ter griffie gestort worden

Een correcte fiscale verwerking van de aan de deskundige overgemaakte bedragen

De garantie van behoud van vrije maar billijke tarieven in gemeen recht

Een gelijkschakeling van de provisies over gans het grondgebied naar een werkzaam niveau

Dat de erelonen van de ‘sapiteurs’ – helpers-  domeindeskundigen rechtstreeks door partijen kunnen vergoed worden

Een verdrievoudiging van de tarieven in sociale zaken en van de tarieven in strafzaken

De minister zal dit document bekijken en er hopelijk een passend gevolg aan geven.

Het gesprek was constructief en open.