Nationaal College van Gerechtelijke Deskundigen van België

Welkom

DOELSTELLINGEN VAN DE VERENIGING
 
De vereniging heeft volgende doelstellingen:
  • De deskundigen samenbrengen die gerechtelijke opdrachten uitvoeren naar aanleiding van beslissingen van de Gerechtshoven, Rechtbanken, Vredegerechten en Parketten van het Koninkrijk België.
Bij het uitvoeren van hun opdracht raakten gerechtelijke deskundigen vaak geïsoleerd.
Het doel van de vereniging bestaat erin om een maximum aan deskundigen uit verschillende disciplines samen te brengen. Op die manier ontstaat er een brede kennisuitwisseling zodat de leden met de meest geschikte middelen de moeilijkheden waarmee ze tijdens de uitvoering van hun opdrachten te maken krijgen kunnen confronteren.
  • Haar leden vertegenwoordigen bij de Magistratuur, de Balies en alle andere instellingen of verenigingen die te maken hebben met gerechtelijke expertises, verzoeningen, arbitrages, bemiddelingen en aanverwante materies.
De vereniging heeft strenge toelatingsvoorwaarden opgesteld, wat voor de magistraat, de advocaat en de andere betrokken partijen een garantie is voor professionele kwaliteit.
  • Het onderhouden van de goede relatie met de overheid zodat dit bijdraagt tot de goede werking van het gerechtelijk apparaat in ruime zin, bij het uitvoeren van expertises, bemiddelingen, verzoeningen en arbitrages.
In functie van de evolutie van de wet op de expertise en in functie van de praktijk is de vereniging het aan zichzelf verplicht om zowel voor de overheid als voor haar leden gedragsregels op te stellen die bijdragen tot een vlotter verloop van de expertises.
  • De permanente vorming en de kwaliteit van de prestaties van haar leden aanmoedigen.

Europa blijft zich ontwikkelen en streeft naar een verdere standaardisering.

De vereniging zal de nodige stappen zetten om op Europees niveau deel te nemen aan de uitwerking van deze normen.
Op nationaal vlak zullen de leden de bepalingen in acht moeten nemen van een deonto- logische code die aangepast is aan de specifieke vereisten van de opdrachten van gerechtelijke deskundigen.
  • De ledenlijst opstellen, ter beschikking houden en verspreiden.
De vereniging zal lijsten van gerechtelijke deskundigen (per beroep en per specialisatie) ter beschikking stellen aan magistraten, advocaten en gerechtsmedewerkers.
 
HOE LID WORDEN ?
Voorwaarden tot lidmaatschap van het nationaal college van gerechtsdeskundigen van België Het aanvraagdossier dient te bevatten
  • Een uitgebreide beschrijving van zijn of haar activiteiten met o.a. de vereiste  beroepservaring  binnen het eigen vakgebied (diploma’s, kwalificaties, lijst van publicaties, cursussen, …) 
  • Een attest van goed gedrag en zeden ten hoogste drie maanden oud
  • Het ondernemingsnummer
  • In het geval van een bezoldigde kandidaat of een ambtenaar : een attest van zijn werkgever of van de administratie waarin hem of haar de toestemming wordt gegeven om gerechtelijke deskundigenonderzoeken uit te voeren
Of bewijs leveren van inschrijving in het nationaal register van deskundigen Voor de effectieve leden: -           Een bewijs van minstens 3 aanstellingen als gerechtsdeskundige door de Hoven , rechtbanken of parketten van het Koninkrijk , waarvan één aanstelling tijdens het afgelopen jaar.

De aanvraag dient te worden toegezonden aan de raad van bestuur NCGD vzw Jubelfeestlaan 71 bus 3 1080 Brussel